Disclaimer op documenten verspreid in Wellstandingmen workshops

Wij van Wellstandingmen vinden het heel belangrijk dat je een workshop volgt, om kennis op te doen over het gebruik van de documenten. Deze documenten mogen niet gedeeld worden met anderen, omdat de kans groot is dat zij die de workshops van Wellstandingmen niet gevolgd hebben, onvoldoende kennis hebben over het gebruik van de documenten. Dit kan voor problemen zorgen, ook kan dit onze naam schade aanrichten, wat we willen voorkomen.

Omdat dit geen “een twee drietje “ is, raden we aan om ook de terugkomdagen bij te wonen. Daar kun je ervaring uitwisselen, veel van elkaar leren en met elkaar verbinden.

Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelingen ten aanzien van de documenten.

Disclaimer op deze website

Deze bepalingen voor bezoekers gelden voor iedereen die deze website bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Beheer
Deze website staat onder beheer van Wellstandingmen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door Wellstandingmen uitdrukkelijk afgewezen. Wellstandingmen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Wellstandingmen streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Wellstandingmen wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wellstandingmen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Wellstandingmen alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Wellstandingmen geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Wellstandingmen worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Wellstandingmen dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Wellstandingmen onderhouden en Wellstandingmen heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wellstandingmen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Wellstandingmen dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Overnemen van teksten
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wellstandingmen.
Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Wellstandingmen.com vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam Wellstandingmen.
  • Het naam ‘Wellstandingmen’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op Wellstandingmen.com.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.